Privacyregelement

Stoet en Krijger Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door mr Stoet of mr Krijger worden verwerkt. Met ‘uw advocaat‘ wordt steeds de behandelend advocaat bedoeld, aan wie de opdracht tot rechtsbijstand heeft gegeven. Stoet en Krijger Advocaten verwerken persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. De hier omschreven wijze van verwerken wordt door beide advocaten van ons kantoor gehanteerd. De advocaat die uw zaak in behandeling heeft verwerkt uw gegevens.

Mr Stoet en mr Krijger verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst
  • het voeren van (gerechtelijke) procedures
  • ten behoeve van de financiële administratie (facturering)
  • het aanvragen van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand in het kader van het verlenen van (deels) door de overheid gefinancierde rechtsbijstand
  • advisering, bemiddeling en verwijzing
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

De advocaat die uw zaak behandelt verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: naam, voornaam, geboortedatum, BSN (Burgerservicenummer), adres, telefoonnummer, e-mailadres en indien van toepassing: gerechtelijk zaaknummer of parketnummer. Voornoemde persoonsgegevens verwerkt uw advocaat omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen en het Openbaar Ministerie, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Stoet en Krijger Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Mr Stoet en mr Krijger delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, externe secretariële ondersteuning, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van uw advocaat, zoals een IT-leverancier of een boekhouder, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures, het aanvragen van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand of correspondentie met de wederpartij of het Openbaar Ministerie.

Daarnaast kan uw advocaat persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van uw advocaat uw persoonsgegevens verwerkt, is een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door mr Stoet of mr Krijger ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, de externe secretariële ondersteuning of een ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Stoet en Krijger Advocaten hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Stoet en Krijger Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen zal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken worden vastgelegd met betrekking tot afdoende beveiligingsmaatregelen.

Uw advocaat bewaart uw persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan de behandelend advocaat via de in de website genoemde contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij uw advocaat aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u bij uw verzoek ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Stoet en Krijger Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de advocaat die uw zaak in behandeling heeft genomen.