Voorwaarden

 

1. Samenwerkingsverband

Stoet & Krijger Advocaten (hierna: Stoet & Krijger) is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid tussen mr M.W. Stoet en mr C. Krijger. Het betreft een maatschap op basis van deling van de kosten. Waar in het navolgende de term “Stoet & Krijger” wordt gehanteerd, wordt daarmee steeds gedoeld op de persoon, die de desbetreffende zaak in behandeling heeft, dan wel mr M.W. Stoet en mr C. Krijger gezamenlijk afhankelijk van het onderwerp, waarop het desbetreffende beding betrekking heeft.

2. Dienstverlening

2.1 Alle opdrachten worden aangegaan uitsluitend door de advocaat die de cliënt alsmede de desbetreffende zaak inneemt, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen. Niettemin behoudt de individuele advocaat zich het recht voor om de behandeling van de zaak over te dragen aan een kantoorgenoot, dan wel een derde advocaat. Zulks vindt – indien mogelijk, en met uitzondering van spoedeisende gevallen – plaats in overleg met de cliënt, onverminderd het bepaalde in artikel 2.3. van onderhavige voorwaarden. Artikel 7:407 lid 2 van het burgerlijk wetboek, dat in dergelijke gevallen een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt, wordt in deze uitdrukkelijk uitgesloten. De verdeling van aansprakelijkheid voor deze gevallen houdt in dat uitsluitend de behandelend advocaat slechts aansprakelijk is voor de eigen handelingen, verricht vanaf het moment dat de opdracht wordt aanvaard tot het tijdstip waarop de opdracht eindigt dan wel wordt overgedragen aan een kantoorgenoot of een derde, die vanaf het moment van overname aansprakelijk is voor de vanaf het moment van overname verrichte handelingen. Voor wat betreft aansprakelijkheid wordt onder waarneming en assistentie het zelfde verstaan als het overdragen van de zaak. In het voorkomende geval dat mr M.W. Stoet en of mr C. Krijger waarneemt voor of assistentie verleent aan een derde advocaat, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten, behoudens in geval van opzet en bewuste roekeloosheid.

2.2 Verstrekte opdrachten houden nimmer advisering in betreffende buitenlands recht en/ of fiscaal recht, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

2.3 Stoet & Krijger zijn bevoegd om in het kader van de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens de opdrachtgever. Zo mogelijk geschiedt zulks in overleg met de opdrachtgever, met dien verstande dat selectie van deurwaarders en advocaten die uitsluitend assistentie verlenen zonder overleg plaatsvindt. Stoet & Krijger zijn bevoegd om aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen te aanvaarden.

2.4 De opdrachtgever vrijwaart Stoet & Krijger voor alle aanspraken van derden en de door Stoet & Krijger in verband daarmee te maken kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de verrichte werkzaamheden.

2.5 Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever derden in kennis stelt van de resultaten van door Stoet & Krijger verrichte werkzaamheden, is hij gehouden deze derden hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

2.6 Gedurende 5 jaar na het afsluiten van een zaak wordt het desbetreffende dossier in de respectievelijke archieven van Stoet & Krijger bewaard, waarna het – in beginsel – zonder nadere aankondiging wordt vernietigd. De behandelend advocaat is gerechtigd in bepaalde gevallen een langere bewaartermijn aan te houden.

2.7 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Stoet & Krijger verstrekte opdrachten. In geval van wijziging van deze voorwaarden, gelden de nieuwe voorwaarden voor alle nieuwe opdrachten vanaf de dag van publicatie op de website van Stoet & Krijger.

2.8 Op alle verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing.

3. Honorering en incasso

3.1 Stoet & Krijger hanteren een vast basis uurtarief, dat in de opdrachtaanvaarding wordt vastgelegd. Informatie hierover wordt verstrekt op aanvraag. In individuele gevallen kan een vaste prijs worden overeengekomen.

3.2 Stoet & Krijger staan ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en verlenen – indien zulks met oog op het aan de orde zijnde rechtsbelang, alsmede de financiële situatie van de opdrachtgever mogelijk is – rechtsbijstand op basis van financiering door genoemde Raad voor Rechtsbijstand. Stoet & Krijger behouden zich echter te allen tijde het recht voor om een opdracht aan te nemen, waarbij niet wordt gewerkt op basis van financiering door de Raad voor Rechtsbijstand, ook indien de opdrachtgever daarvoor in voorkomend geval in aanmerking zou komen.

3.3 De door Stoet & Krijger te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke rente aan Stoet & Krijger te vergoeden.

3.4 Stoet en Krijger zijn te allen tijde gerechtigd voor de te verrichten werkzaamheden en te maken kosten, voorschotten te vragen. Deze worden aan het eind van de opdracht of al naar gelang tussentijds verrekend.

4. Aansprakelijkheid en verval

4.1 De aansprakelijkheid van Stoet & Krijger is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen van Stoet & Krijger wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Stoet & Krijger komt. Deze verzekeringen kennen beperkingen in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekeringen, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Stoet & Krijger beperkt tot het honorarium dat door Stoet & Krijger in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de gebeurtenis, die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf, met een maximumaansprakelijkheid van € 25.000,–. In geval van bijstand op basis van financiering door de Raad voor Rechtsbijstand geldt in vorengenoemde gevallen dat de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in de desbetreffende zaak bij wege van honorarium voor vergoeding door de Raad voor Rechtsbijstand in aanmerking komt en daadwerkelijk is uitgekeerd.

4.2 Bij het inschakelen door Stoet & Krijger van derden, anders dan die bedoeld in artikel 4.4. kunnen Stoet & Krijger, behoudens eigen tekortkomingen – waarvoor het gestelde in het vorige artikel geldt – door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. Wanneer de opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever Stoet & Krijger voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling, alsmede alle daarmee verbandhoudende kosten voor Stoet & Krijger.

4.3 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Stoet & Krijger in verband met door Stoet & Krijger verrichte werkzaamheden, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

4.4 Deze voorwaarden worden bedongen ten behoeve van Stoet & Krijger individueel, zowel als gezamenlijk, alsmede voor de overige voor en tevens namens Stoet & Krijger werkzame personen, onverminderd het bepaalde in artikel 2.1, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid. Voorts gelden de in deze voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluitingen,vervaltermijn en vrijwaringen tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens Stoet & Krijger, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door Stoet & Krijger.

5. Geschillen

5.1 Op alle aan Stoet & Krijger verstrekte opdrachten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Voordat een geschil kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur dient echter eerst de interne klachtenprocedure te zijn gevolgd. De procedure hiervoor kunt u vinden op de kantoorwebsite. In overleg wordt zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem gezocht. Mocht het overleg niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kan door particulieren de klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Advocatuur consumenten . Informatie over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur consumenten wordt op aanvraag verstrekt door Stoet & Krijger of de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag.

5.2 Indien een geschil buiten het bereik van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur consumenten valt, is de bevoegde rechter te Den Haag bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Stoet & Krijger en de opdrachtgever. Indien Stoet & Krijger als eisende partij optreedt, zijn zij nochtans gerechtigd het geschil in afwijking hiervan aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter.